Wytyczne dla funkcjonowania solarium w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju z GIS

Celem wdrażanych procedur jest:

Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów solariów.
Zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników.
Ograniczenie liczby kontaktów na terenie solarium w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się zakażenia.
Działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
Zapoznanie pracowników ze zmienioną organizacją solarium i pracy w obiekcie.
Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/osobom świadczącym usługi.
Zapewnienie bezpieczeństwa klientom w solarium.
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/osobom świadczącym usługi
Zaleca się rozważenie możliwości bezdotykowego pomiaru i rejestracji temperatury ciała pracowników przed rozpoczęciem pracy, za zgodą pracowników.

Należy poinformować pracowników, że nie mogą przychodzić do pracy wówczas, kiedy zaobserwują u siebie niepokojące objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mieli kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, chorą, zakażoną, izolowaną, kwarantannowaną.

Zaleca się pouczenie pracowników, aby w przypadku podejrzenia zakażenia powstrzymali się od wychodzenia z domu niezwłocznie skonsultowali się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia udali się transportem indywidualnym do najbliższego szpitalnego oddziału zakaźnego, Pracowników należy poinformować o konieczności stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/.

Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku.

W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty.

Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę, jeśli:

występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
w ciągu dwóch tygodni miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
Jeśli u klienta nie zaistniały przesłanki wymienione w pkt. 6, należy go telefonicznie poinformować o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym o przyjściu do solarium w maseczce (klient zdejmie maskę tylko na czas trwania opalania).

Klient/usługobiorca przy wejściu do solarium myje ręce lub je dezynfekuje. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić klientowi dezynfekcję rąk.

Ewentualne spotkania/narady wewnętrzne pracowników, o ile są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach i z zachowaniem odległości,

co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy osobami. Preferowany kontakt powinien odbywać się zdalnie, np. telefonicznie, za pośrednictwem Internetu.

Obowiązek każdorazowej dezynfekcji urządzeń na czas pandemii powinno się rozszerzyć. Pracownik solarium jest zobowiązany, co godzinę dodatkowo zdezynfekować powierzchnie dotykowe, m.in. klamki, telefony, domofony i inne cyferblaty (np. w mikrofalówce, ekspresie do kawy), spłuczki w toaletach, podajniki papieru, pojemniki ze środkami do dezynfekcji. Dezynfekcja musi być przeprowadzona środkami wirusobójczymi.

Pracownik solarium jest zobowiązany utrzymać dystans minimum 2 m od klienta.

Zapewnienie bezpieczeństwa w solarium
Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie, (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:

przed i po pracy z klientem,
po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp.,
przed dotykaniem ust, nosa czy oczu,
po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
przed i po skorzystaniu z toalety,
przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,
przed i po posiłku, spożywaniu napojów.
Salony solaryjne posiadają wyizolowane ścianami kabiny, w których znajdują się urządzenia solaryjne. Maksymalna liczba osób przebywająca jednocześnie na terenie solarium nie może przekraczać liczby kabin, wyłączając obsługę.
Recepcja salonu musi być wyposażona w przezroczystą płytę oddzielającą klienta od pracownika, o ile nie jest możliwe zachowanie bezpiecznego dystansu 2 m.

W sytuacji, gdy obsługa solarium funkcjonuje w trybie zmianowym, w środku godzin funkcjonowania solarium następuje przerwa na przewietrzenie i dezynfekcję solarium przez zespół kończący zmianę. Osoby pracujące na różnych zmianach w miarę możliwości nie powinny się mieszać.

Zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach.

Po wykonaniu usługi, czyli opuszczeniu lokalu przez klienta oraz zakończeniu 3-minutowej wentylacji kabiny urządzenia opalającego, każdorazowo następuje dezynfekcja całego urządzenia opalającego oraz elementów kabiny dotykanych przez klienta.

Regularne sprzątanie salonu, mycie wodą z detergentem lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w salonie, co najmniej 2 razy na zmianę.

Salon jest zobligowany do zapewniania odpowiedniej liczby specjalistycznych okularów do opalania, które powinny być dezynfekowane przed i po każdym użyciu.

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk muszą być dostępne dla klientów przy wejściu lub stanowisku obsługi/kasie oraz w każdej toalecie. Przy każdym dozowniku musi znaleźć się instrukcja korzystania.

W każdej kabinie solarium musi być dostępny płyn do dezynfekcji powierzchni.

Salon zobligowany jest do umieszczenia w każdej kabinie solarium instrukcję dotyczącą dezynfekcji urządzenia opalającego, innych powierzchni oraz rąk.

Procedury w trakcie wykonywania usługi
W stosunku do pracowników solariów:

Obowiązkowe noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi.

Obowiązkowe noszenie przyłbic albo maseczek przez pracowników solarium.

W stosunku do klientów solariów:

Obowiązkowe noszenie maseczek, z wyłączeniem samej sesji opalania w zamkniętej kabinie solarium.
Rekomenduje się nieużywanie telefonów komórkowych, z wyłączeniem dokonywania płatności.
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczące usługi.
Pracownicy/osoby świadczące usługi powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu,

w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia należy wydzielić obszar, w którym osoba będzie odseparowana od innych w odległości minimum 2 m z każdej strony.

Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.
Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w salonie, jeśli to możliwe, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

Dodaj komentarz